Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Procedura przyjęcia do szpitala

 1. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się bez skierowania lub skierowanej przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz dyżurny Izby Przyjęć bądź Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, przedstawiciela ustawowego, albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie pacjenta do szpitala bez wyrażenia przez niego zgody.
 2. Orzeczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do szpitala lekarz wydaje po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta.
 3. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 1, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta  w szpitalu, a przyjęcie jest niemożliwe ze względu na brak miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem.
  O rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu do dokumentacji medycznej. W pozostałych przypadkach lekarz wpisuje pacjenta do Księgi Oczekujących na przyjęcie do danego oddziału wyznaczając datę przyjęcia.
 4. W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala, pacjent otrzymuje pisemną informację     o rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do Szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim oraz ewentualnych zaleceniach.
 5. W momencie przyjęcia do szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:
 • skierowanie do szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego, chyba że na podstawie obowiązujących przepisów takie skierowanie nie jest wymagane
 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość pacjenta
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni), lub
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

dla emerytów i rencistów

 • legitymację  emeryta lub rencisty. W przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ. Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "–", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawić aktualną kartę EKUZ, lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.), lub aktualny odcinek emerytury lub renty, lub dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg .

dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowę zawartą z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),lub
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę,  zaświadczenie z KRUS  o ubezpieczeniu członków rodziny,  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS, lub
 • legitymację emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia – dotyczy tylko KRUS
 • w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.
 • decyzję wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby
 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),  kartę EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydaną  przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym

 • zaświadczenie z ZUS – do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.

 

 1. Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie. Jeśli przebywa w szpitalu – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia. Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach skutkuje  obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia.
 2. Przedmioty wartościowe w momencie przyjęcia do szpitala pacjent powinien przekazać rodzinie  lub do depozytu szpitalnego. szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty     wartościowe będące własnością pacjenta, jeśli nie zostały oddane do depozytu
 3. Pacjent skierowany do szpitala powinien posiadać przy sobie: przybory toaletowe,    szlafrok, pidżamę i pantofle. Odzież i obuwie osobiste pacjent powinien przekazać rodzinie lub do   magazynu szpitalnego za pokwitowaniem.