Ułatwienia dostępu

Skip to main content
Rejestracja do poradni:

+48 61 222 81 82

Centrala:

+48 61 222 80 00

Wersje Językowe

Pozytywny wynik przeglądu akredytacyjnego w Szpitalu

Pozytywny wynik przeglądu akredytacyjnego w Szpitalu

Szpital Pomnik Chrztu Polski został pozytywnie oceniony przez Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia i otrzyma akredytację Ministerstwa Zdrowia w zakresie działalności zakładu leczniczego.

24 października 2022 roku do Szpitala Pomnik Chrztu Polski jednostki wpłynął raport z przeglądu akredytacyjnego przeprowadzonego w jednostce w dniach 5-7 października 2022 roku. Na podstawie obserwacji, przeglądu dokumentacji oraz wywiadów przeprowadzonych w trakcie wizyty, przedstawiciele CMJ dokonali oceny poziomu spełnienia standardów akredytacyjnych. 

 

Szpital Powiatowy w Gnieźnie w 2021 roku rozpoczął starania o przyznanie akredytacji. Na chwilę obecną, posiadanie akredytacji nie jest wymagane przez żadne instytucje, ani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ani przez Ministerstwo Zdrowia. Jest to proces nieobowiązkowy, a szpitale poddają się tej kontroli w sposób dobrowolny. Uzyskanie certyfikatu ma na celu przede wszystkim poprawić jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjenta ale też zwiększyć prestiż szpitala i uregulować działalność jednostki względem ogólnoświatowych wymagań w dziedzinie dostarczania usług medycznych.

 

raport akr

 

Czym jest akredytacja

Akredytacja to metoda zewnętrznej oceny funkcjonowania jednostek w oparciu o określone wymogi - tzw. standardy akredytacyjne. Obowiązujący zestaw standardów dla szpitali zawiera ponad 200 standardów umieszczonych w 15 działach, które skierowane są głównie na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki, ale również obejmują kompleksowe funkcjonowanie szpitala.

Wszechstronnego przeglądu i oceny działalności Szpitala Pomnik Chrztu Polski dokonali wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania jednostki, w tym m.in:

  • ocenę stanu i opiekę nad pacjentem oraz poszanowanie jego praw,
  • zabiegi chirurgiczne i znieczulenia,
  • kontrolę zakażeń,
  • żywienie i leczenie chorych,
  • funkcjonowanie pracowni diagnostyki obrazowej, apteki i laboratorium,
  • środowisko opieki w tym również infrastrukturę i bezpieczne warunki pracy,
  • politykę zarządzania, w tym również zarządzenie informacją i zasobami ludzkimi.

Ocenie akredytacyjnej oprócz licznych funkcjonujących w szpitalu procedur podlegają również analizy kliniczne, z których personel szpitala wyciąga wnioski służące poprawie jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem.

 

Wizyta akredytacyjna w naszym szpitalu trwała 3 dni. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości dokonali przeglądu dokumentacji medycznej szpitala oraz dokumentacji ogólnej. Komisja przyglądała się pracy na oddziałach oraz korzystała z okazji i zadawała pytania pacjentom. Pozytywny wynik przeglądu jest dowodem na to, że udzielanie świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu odbywa się z dochowaniem zasad wszelkiej staranności, a nasi pacjenci są tutaj bezpieczni i otoczeni właściwą opieką. To również znaczne wyróżnienie dla naszej kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, będące potwierdzeniem ich dużej wiedzy, doświadczenia oraz  profesjonalnego podejścia do codziennych obowiązków. Podsumowując - szpitale, które przechodzą pozytywnie przegląd akredytacyjny, są uznawane za bardziej bezpieczne i przyjazne pacjentowi.

- mówi Grzegorz Sieńczewski – Dyrektor Szpitala Pomnik Chrztu Polski.

 

Do pozytywnego wyniku oceny oprócz dużej integracji i zaangażowania załogi przyczyniła się też z pewnością infrastruktura nowego, oddanego do użytku budynku Szpitala przy ul. 3 Maja

– mówi Zbigniew Beneda – zastępca dyrektora ds. ekonomiczno – eksploatacyjnych. Dyrektor dodaje także, że akredytacja niesie za sobą korzyści finansowe, ponieważ po otrzymaniu akredytacji zwiększony zostaje kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 

 IMG 0182

 

Standardy Akredytacyjne są synonimem jakości i potwierdzeniem, że dążenie do perfekcji w Szpitalu jest realizowane każdego dnia, przez każdego pracownika, na każdym szczeblu działania. To także potwierdzenie dbałości o dobro pacjenta i pracownika oraz realizowanie obowiązujących standardów zarządzania w każdym aspekcie działalności Szpitala. Wynik z przeglądu akredytacyjnego pokazuje, że kadrę naszej jednostki stanowi nieustannie kształcący się personel o wysokich kwalifikacjach.

– dodaje Kinga Mendyk – zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa.

 

Wynik przeglądu akredytacyjnego

Szpital Pomnik Chrztu Polski na podstawie przeprowadzonej przez wizytatorów osiągnął wynik uprawniający do uzyskania akredytacji Ministerstwa Zdrowia.

Oczywiście, uzyskany przez nas wynik pozostawia jeszcze spore pole do poprawy.
W najbliższych dniach będziemy spotykać się w celu omówienia wskazanych przez komisję słabszych stron. Jak wynika z raportu zastrzeżeń praktycznie nie odnotowano w standardach dotyczących ciągłości opieki, odżywiania, działania laboratorium i zarządzania ogólnego. Należy natomiast popracować nad dokumentacją medyczną pacjentów, a także prowadzić bezpośredni nadzór nad pacjentem, w szczególności monitorowanie i ocenę bólu, a także dalsze identyfikowanie i analizowanie, a co za tym idzie unikanie zdarzeń niepożądanych. Ocena niezależnych akredytatorów wyraźnie wskazuje, że w naszym szpitalu pacjent może czuć się bezpiecznie, co jest dla nas wyróżnieniem i bodźcem do dalszej poprawy jakości świadczonych usług.

– nie kryje Mateusz Hen – zastępca dyrektora ds. lecznictwa.

 

- To wielki sukces, który świadczy o bardzo wysokiej jakości usług udzielanych przez Szpital Pomnik Chrztu Polski. To dowód bardzo dobrej organizacji pracy, ale także bezpieczeństwa, jakie gwarantuje ten szpital jeśli chodzi o ochronę zdrowia w naszym powiecie. Do uzyskania pozytywnego wyniku w tym przeglądzie przyczyniła się przede wszystkim duża integracja załogi i jej identyfikacja z miejscem pracy. Cały wysiłek, w tym również finansowy włożony w rozbudowę i wyposażenie naszej jednostki, był niezbędny do uzyskania pozytywnego wyniku. Po spełnieniu wielu wymogów, zarówno organizacyjnych jak infrastrukturalnych wysiłek ten został doceniony przez niezależnych akredytatorów, a co również istotne w sytuacji w jakiej się aktualnie znajdujemy, w kolejnych latach będzie miał również wymiar finansowy związany z przeliczeniem ryczałtu z NFZ.

– dodał Piotr Gruszczyński – Starosta Gnieźnieński.

 

Przygotowania do przeglądu akredytacyjnego rozpoczęliśmy ponad pół roku temu. Polegały one przede wszystkim na aktualizacji istniejących oraz tworzeniu nowych procedur dotyczących właściwie każdego aspektu działalności jednostki. W dalszej kolejności, razem z kadrą lekarską i pielęgniarską pracowaliśmy nad analizami  istotnych zdarzeń związanych z hospitalizacją oraz wyciąganiem odpowiednich wniosków z nich płynących i wdrażaniem ich w życie. Służby techniczne dostosowywały obiekty do wymagań standardów dotyczących infrastruktury, a administracja zajmowała sie kwestiami bezpieczeńśtwa systemów IT czy też zagadnieniami kadrowymi, które również podlegały ocenie. Generalnie, należy zaznaczyć, że chyba nie ma w szpitalu pracownikowa, który nie byłby zaangażowany w przygotowania. Prawdopodobnie, to właśnie praca zespołowa była kluczowym czynnikiem w całym tym procesie. 

- dodaje Karol Napierała, pełnomocnik dyrektora ds. administracji, odpowiedzialny za koordynowanie przygotowań do akredytacji. 

Akredytacja jako zewnętrzna forma oceny jakości szpitali, nadawana jest w imieniu ministra zdrowia przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W województwie wielkopolskim na chwilę obecną akredytacje posiada dziewięć jednostek,  w tym dwa szpitale powiatowe. W skali całego kraju odsetek szpitali posiadających ww. certyfikat wynosi ok. 13%. Akredytacja ważna jest przez trzy lata.

 

Dyrekcja Szpitala składa serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom za wkład w pracę wykonaną w ramach przygotowania do przeglądu akredytacyjnego oraz organizację i przebieg samej wizyty.